Solspiration, gevestigd aan Koning Leopoldlaan 9A, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna 'de Wet van 8 december 1992') en de andere relevante wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Contactgegevens
Adres: Koning Leopoldlaan 9A, 2870 Puurs-Sint-Amands, België
Telefoonnummer: 03 485 82 90

Persoonsgegevens die wij verwerken
Solspiration verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lin.bertels@solspiration.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Solspiration verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Solspiration analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Solspiration verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

- Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
- Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin te allen tijde vrij en indien u dit wil wijzigen, neemt u best contact met ons op via lin.bertels@solspiration.com
- Voor de uitvoering van een overeenkomst en om te kunnen beoordelen of een contract/dienst kan worden afgesloten
- Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaren van onze rechten...) Daarbij letten wij er ook op dat er steeds een evenwicht is tussen de gerechtvaardigde belangen en de impact op uw persoonsgegevens bescherming.

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Solspiration neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Solspiration) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Solspiration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens bij ons bedraagt 3 jaar voor prospecten, 5 jaar voor bestaande klanten. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wensen te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Solspiration verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens van de betrokkene worden in geen geval overgemaakt aan derden voor commerciële doeleinden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Solspiration gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Solspiration gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het wettelijke recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen uit onze database. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of door ons rechtstreeks te contacteren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lin.bertels@solspiration.com. Solspiration zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Solspiration wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie. Dat kan via de volgende link https://www.privacycommission.be/nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Solspiration neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lin.bertels@solspiration.com